TH EN
A A A

อินเดียส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 43.3% ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2563

20 October 2563   

                ในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2563 อินเดียได้มีการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 43.3% คิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่าการส่งออก 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากข้อมูลยังพบอีกว่าเฉพาะเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียวได้มีการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นมูลค่า 1.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 81.7% โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ ถั่วลิสง 35% น้ำตาลทรายขาว 104% ข้าวสาลี 206% ข้าวบาสมาติ 133% และข้าวอื่น ๆ 105% ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผลลัพธ์จากความพยายามในการกระตุ้นการส่งออกของรัฐบาลอินเดีย
 

ที่มา: http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/10/c_139431114.htm สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?