TH EN
A A A

สถานการณ์การค้าเกษตรไทย - FTA ต่าง ๆ ครึ่งปีแรก 2563

20 October 2563    74

                ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ไทยมีสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารกับประเทศคู่ค้าที่มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 9 คู่เจรจา (13 กรอบเจรจา) ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เปรู ชิลีและฮ่องกงดังนี้
     1.ไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากจีน (18%) เป็นผลจากการส่งออกผลไม้ (ทุเรียนและมังคุด) ได้ดุลต่อออสเตรเลีย (3%) จากการส่งออกข้าว และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม เพิ่มขึ้น และต่อเปรู (จากขาดดุลเป็นเกินดุล 321%) เนื่องจากมีการส่งออกอาหารปรุงแต่งเพิ่มขึ้น
     2.ไทยได้เปรียบดุลการค้าลดลงจากเกาหลีใต้ (26%) เพราะมีการส่งออกน้ำตาลลดลง และญี่ปุ่น (2%) เพราะมีการส่งออกยางพาราและอาหารปรุงแต่งได้น้อยลง         
     3.ไทยเสียเปรียบดุลการค้าลดลงจากอินเดีย (69%) เพราะมีการนำเข้าสินค้าประมง และสินค้ากลุ่มชา กาแฟ เครื่องเทศ ลดลง และนิวซีแลนด์ (7%) เพราะมีการนำเข้าผลไม้ และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม ลดลง
     4.ไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากชิลี (10%) เพราะมีการนำเข้าผลไม้ และไขมันจากพืช/สัตว์ เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://gg.gg/m2lh1
 

ที่มา : สศก. สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?