TH EN
A A A

ซูเปอร์มาร์เก็ตอังกฤษออกแนวทางป้องกันการลดลงของปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย

12 October 2563   

                เครือซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่เจ้าหนึ่งในประเทศอังกฤษประกาศงดรับสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มปลาทูน่าครีบเหลือง (yellowfin tuna) และกลุ่มปลาบิลฟิช (billfish) ที่มาจากมหาสมุทรอินเดีย ของสาธารณรัฐเซเซลส์ เนื่องจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการทำประมงมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรปลาทูน่าและระบบนิเวศของมหาสมุทรอินเดีย โดยตัวอย่างรายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ ปลาทูน่าครีบเหลืองแช่เย็นหรือแช่แข็ง และปลาทูน่าท้องแถบ (skipjack tuna) บรรจุกระป๋องหรือแซนวิช เป็นต้น
                เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น ผู้ประกอบการอังกฤษรายดังกล่าวได้เตรียมแผนฟื้นฟูประชากรปลาทูน่าในมหาสมุทนอินเดียเสนอต่อคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) เพื่อพิจารณาและลงมติในการประชุมครั้งต่อไป ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563 ซึ่งหากประเทศสมาชิกในที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ผู้ประกอบการอังกฤษรายนี้จะคงมาตรการงดรับสินค้าไปจนกว่าจะมีการนำแผนฟื้นฟูที่เสนอไปมาใช้ ทั้งนี้นอกจากประเทศเซเซลล์แล้ว ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศสมาชิกของ IOTC ที่ต้องเข้าร่วมการประชุมและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่กำลังจะมาถึงด้วยเช่นกัน

ที่มา : http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13656/British+supermarket+Tesco+threatens+to+stop+buying+Indian+Ocean+yellowfin+tuna+without+improved+management  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?