TH EN
A A A

WHO เปิดรับข้อมูลโลหะหนักในอาหาร

8 October 2563   

                ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม เป็นโลหะหนักที่พบได้ตามธรรมชาติ และยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของมนุษย์ แต่หากไม่จัดการป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการผลิตและใช้ประโยชน์ อาจส่งผลให้เกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการตกค้างและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ได้
                องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมหารือในระดับนานาชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำหนดระดับสูงสุด (MLs) และวิธีการวัดปริมาณปรอท ตะกั่ว และแคดเมียมในอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีการค้นพบใหม่ในช่วงระยะเวลาประมาณสิบปีที่ผ่านมา    
                ปรอท ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตกค้างในปลาต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.fao.org/3/cb0895en/cb0895en.pdf ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
                ตะกั่ว ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการตกค้างในอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะอาหารทารก ดังรายละเอียดใน http://www.fao.org/3/cb0618en/cb0618en.pdf ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563     
                แคดเมียม ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการตกค้างในอาหารทุกชนิด ดังรายละเอียดใน http://www.fao.org/3/cb0557en/cb0557en.pdf ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563          
 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?