TH EN
A A A

มะกันกักกันนำเข้าปาล์มมาเลย์เหตุพบใช้แรงงานผิดกฎหมาย

7 October 2563   

                หน่วยงานศุลกากร (CBP) ของสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งระงับนำเข้า และกักกันน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์จากปาล์มของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากผลการตรวจสอบย้อนหลังพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย มีรายงานการใช้ความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ การใช้เเรงงานขัดหนี้การหักค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และการใช้แรงงานเด็กในกระบวนการผลิต ซึ่งไม่สอดคล้องต่อหลักกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในสินค้าที่นำเข้า
                คำสั่งระงับนำเข้าและกักกันสินค้าดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้หน่วยงานของสหรัฐฯ คาดว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการนำเข้าปาล์มและผลิตภัณฑ์โดยรวมของประเทศ เพราะผู้ประกอบการที่โดนระงับดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในผู้ส่งออกเท่านั้น         

                จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 สหรัฐฯ ได้นำเข้าน้ำมันปาล์มมาแล้วคิดเป็นมูลค่าถึง 147,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ที่มา: https://edition.cnn.com/2020/09/30/politics/cbp-palm-oil-malaysia-forced-labor/index.html  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?