TH EN
A A A

อิหร่านกำหนดสุขอนามัยเมล็ดฟักทองจากไทย

16 September 2563   

                ตามการแจ้งเวียนสรุปมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 มกอช. เห็นว่า มีบางมาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศคู่ค้า คือการที่อิหร่านประกาศข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดฟักทองจากไทย
                อิหร่านได้ประกาศข้อกำหนดการนำเข้าเมล็ดฟักทองจากไทยโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพืช (Plant Protection Act) ของอิหร่าน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป และมีข้อกำหนดในการนำเข้า ดังนี้
     1. ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate: PC) ต้องระบุในรายละเอียดเพิ่มเติม (Additional Declarations: A.D.) ว่าปลอดจากศัตรูพืช ดังนี้
     • Acidovorax avenae subsp. Citrulli
     • Didymella bryoniae
     • Choanephora cucurbitarum
โดยต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของศัตรูพืชดังกล่าวในใบรับรองสุขอนามัยพืช มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ อีกทั้งความสูญเสียใด ๆ (ทั้งทางการเงินและการไม่สามารถขนส่งสินค้า) ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการนำเข้าจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเข้า
     2. ต้องมีการฆ่าเชื้อสินค้าโดยใช้สารฆ่าเชื้อราที่เหมาะสมก่อนการส่งออก และระบุคุณลักษณะดังกล่าวในใบ PC
     3. สินค้าต้องปราศจากดิน ชิ้นส่วนหรือเศษซากพืช เมล็ดวัชพืช แมลงมีชีวิต และอาการของโรคพืช
     4. สินค้าแต่ละส่วนต้องมีการบรรจุและติดฉลากมาอย่างเหมาะสมม  รวมถึงต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์ (ทั้งสกุลและชนิด: Genus และ Species) ของสินค้าด้วย
     5. การส่งต้นฉบับใบ PC ที่มีการระบุตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงเอกสารสำคัญอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันในตอนตรวจสินค้า ณ ด่านนำเข้าและพิธีศุลกากรถือเป็นข้อบังคับ มิเช่นนั้นผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
     6. ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชใด ๆ ที่สามารถกำจัดได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม ณ ด่านนำเข้า ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มิฉะนั้นจะดำเนินการทำลายหรือส่งสินค้ากลับประเทศต้นทาง และหากตรวจพบศัตรูพืชกักกัน สินค้าจะถูกทำลายหรือส่งกลับประเทศต้นทาง
     7. การนำสินค้าเข้าศุลกากรในประเทศ จะกระทำได้ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบและยืนยันเอกสาร ณ ด่านนำเข้าแล้ว
     8. หากสินค้าถูกส่งออกผ่านประเทศที่สาม และไม่มีการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของศัตรูพืชตามที่กำหนด ไว้ในช่อง A.D. ของใบ PC ประเทศต้นทาง ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกต่อ (Re-export) ต้องนำสินค้าไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการและระบุว่าไม่พบศัตรูพืชในช่อง A.D. ของใบ PC ของประเทศผู้ส่งออกต่อ และต้องประทับตราของทางราชการของประเทศผู้ส่งออกต่อนั้นลงบนเอกสารแสดงผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการและสำเนาใบ PC ของประเทศต้นทางด้วย และส่งมาพร้อมกับใบ PC ต้นฉบับของประเทศผู้ส่งออกต่อ
                ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกเมล็ดฟักทองไปยังอิหร่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยขอให้ติดต่อกรมวิชาการเกษตรเพื่อขอใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบไปกับสินค้าส่งออกทุกรุ่น เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้า
 

ที่มา: กนร.1 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?