TH EN
A A A

เกาหลีใต้ปรับปรุงกฎหมายฉลากอาหาร

16 September 2563   

                ตามการแจ้งเวียนสรุปมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 มกอช. เห็นว่า มีบางมาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศคู่ค้า คือการที่เกาหลีใต้เสนอทบทวนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาสำหรับอาหาร
                เกาหลีใต้เสนอทบทวน "พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาสำหรับอาหาร" (Act on Labelling and Advertising of Foods) ฉบับปรับปรุง โดยมีการแทนที่คำว่า "sell-by date" ด้วยคำว่า "use-by date" (วันหมดอายุของอาหาร) ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศใช้ต่อไป (หมายเลขประกาศ G/TBT/N/KOR/906)
                ดังนั้น มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารของประเทศคู่ค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกปฏิเสธการนำเข้า ทั้งนี้ รายละเอียดฉบับเต็มแจ้งเวียนเป็นภาษาเกาหลี อย่างไรก็ตาม เพื่อความรวดเร็ว จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการประสานผู้นำเข้าของประเทศคู่ค้าอีกทางหนึ่ง

ที่มา : กนร.1  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?