TH EN
A A A

เวียดนามเร่งสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับหนุนพัฒนาภาคอุตฯ-เกษตร

8 September 2563   

                การตรวจสอบย้อนกลับ หรือการตามสอบ (Traceability) เป็นกลไกที่ทำให้สามารถติดตามตรวจสอบที่มาและกระบวนการผลิตสินค้าได้ และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแล ตลอดจนการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าได้อย่างตรงจุด เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในแวดวงอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบัน
                รายงานล่าสุดระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งประเทศเวียดนามได้วางแผนและริเริ่มสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเวียดนาม รวมถึงสินค้าจากภาคเกษตรด้วย โดยวางแผนว่าการวางระบบทั้งหมดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งในด้านการบังคับใช้เป็นกฎหมายและระบบรองรับการปฏิบัติในปี 2568 ทั้งนี้ในระยะแรกสำหรับสินค้าจากภาคเกษตรแล้วก็จะมีการนำร่องในสินค้าสำคัญของแต่ละพื้นที่ เช่น ผักสด เนื้อหมู เนื้อสัตว์ปีก และไข่ ซึ่งเป็นสินค้าเด่นของนครโฮจิมินห์ เป็นต้น
                ความเคลื่อนไหวนี้ของเวียดนามเป็นสัญญาณให้เห็นว่าการตรวจสอบย้อนกลับจะเป็นกลไกสำคัญของธุรกิจต่อไปในอนาคต และอาจสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ที่เริ่มปรับตัวก่อนได้ไม่น้อย            

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?