TH EN
A A A

สหภาพยุโรปเตรียมบรรจุ “วัฒนธรรมอาหารปลอดภัย" เป็นข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหาร

2 September 2563   

                คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ร่างแก้ไขข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหาร (EC) No 852/2004 มีสาระสำคัญในการเพิ่มมาตรการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารให้รัดกุมขึ้น เพิ่มการควบคุมดูแลการกระจายสินค้าอาหาร และเพิ่ม “วัฒนธรรมอาหารปลอดภัย” ให้ยึดถือปฏิบัติในอุตสาหกรรมอาหาร
                วัฒนธรรมอาหารปลอดภัย ที่กล่าวถึงในร่างข้อกำหนดใหม่นี้เป็นการวางแนวทางกว้าง ๆ ในการเพิ่มความตระหนักรู้และปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีการให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของอาหารมากขึ้นในตลอดกระบวนการผลิตและกระจายสินค้าอาหาร ตลอดจนการควบคุมดุแลคุณภาพมาตรฐานการผลิต มีข้อกำหนดถึงการกระจายความรับผิดชอบที่ชัดเจน การฝึกอบรมและควบคุมดุแลที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลอย่างทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ และจัดทำเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากภาควิชาการ แต่ภาคอุตสาหกรรมยังแสดงความกังวลถึงความคลุมเครือของข้อกำหนดและภาระต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นในการจัดการ นอกจากนั้นยังมีความเห็นว่าข้อกำหนดใหม่ควรเชื่อมโยงกับ HACCP
                ทั้งนี้ร่างข้อกำหนดดังกล่าวพึ่งสิ้นสุดระยะเวลารับความคิดเห็นลง และกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) ซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี 2563 นี้           

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?