TH EN
A A A

ออสซี่ถอนแฮมจากชั้นจำหน่าย

25 December 2550   

              ซุเปเปอร์มาร์เกตุเครือข่าย safeway ได้ถอนแฮมที่มีการโต้เถียงกันออกจากชั้นจำหน่าย  โดยแฮมดังกล่าวเป็นเนื้อสุกรห่อรอบกระดูกสุกรออสเตรเลียโดยจำหน่ายเป็นแฮมมีกระดูกแบบสำหรับหั่น (pre-sliced on –the-bone ham)   ผลิตภัณฑ์มีการติดฉลากระบุอย่างถูกต้อง  แต่ก็อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่ากำลังซ้อเนื้อออสเตรเลียเนื่องจากมีการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรติดกระดูก  safeway ระบุว่า ไม่มีประเด็นปัญหาใดๆทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย หรือการติดฉลากผิด เพียงแต่เกรงการนำไปสู่ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคเท่านั้น

ที่มา  :  ABCNews

Is this article useful?