TH EN
A A A

อากาศเวียดนามไม่เป็นใจ ดันผักด่าหลัตแพงขึ้นสามเท่า

7 August 2563   

                เมืองด่าหลัต จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม เป็นพื้นที่สำคัญในการปลูกพืชผักของพื้นที่ใกล้เคียงในภูมิภาค และเป็นแหล่งผลิตป้อนเมืองใหญ่อย่างนครโฮจิมินห์ แต่ช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาสภาพอากาศจนการเพาะปลูกนอกโรงเรือนทำได้ยาก ทั้งยังประสบปัญหาจากการล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่แล้ว ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงัก และทำให้พืชผักที่เก็บเกี่ยวได้เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถจำหน่ายได้  ในขณะที่ผลผลิตรอบใหม่ก็ยังไม่ออกสู่ท้องตลาด เพราะเกษตรกรเพิ่งเริ่มการเพาะปลูก และคาดการณ์ว่าจะได้ผลผลิตเพียง 80% ของความต้องการเท่านั้น เหตุเหล่านี้ทำให้ราคาพืชผักในท้องตลาดเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในระยะเวลา 2 เดือน ทั้งในเมืองด่าหลัต จังหวัดข้างเคียง ตลอดจนท้องตลาดในนครโฮจิมินห์         

 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/  สรุปโดย : มกอช.
 

Is this article useful?