TH EN
A A A

EU ปรับข้อกำหนดเฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร tricalcium phosphate

21 July 2563    394

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2020/763 เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเฉพาะของสาร tricalcium phosphate (E 341 (iii)) ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list of food additives) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร โดยกำหนดให้แก้ไขคำนิยามของสาร tricalcium phosphate (E 341 (iii)) ให้สามารถผลิตมาจากปฏิกิริยาสะเทินของกรดฟอสฟอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นอีกวิธีการทางเลือกหนึ่ง จากเดิมที่กำหนดให้สาร tricalcium phosphate (E 341 (iii)) ต้องผลิตมาจากปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดฟอสฟอริกกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่เพียงวิธีการเดียว ซึ่งวิธีการทั้งสองทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน นอกจากนี้ การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจะช่วยลดพลังงานการผลิต ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีความยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ที่มา : thaieurope.net  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?