TH EN
A A A

ญี่ปุ่นแก้กฎหมายควบคุมโรคติดเชื้อสัตว์ภายในประเทศ

8 June 2563   

                ญี่ปุ่นได้ลงประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) สำหรับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก รอบแจ้งเวียนระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 ส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยคือการแก้ไขกฎหมายควบคุมโรคติดเชื้อ โดยมีการแก้ไขให้
    1. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กักกันสัตว์มีอำนาจในการสัมภาษณ์ผู้โดยสารที่จะขึ้น-ลงท่าอากาศยานและตรวจสอบสัมภาระสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสินค้าอื่นๆ ได้
    2. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กักกันสัตว์มีอำนาจในการดำเนินการกำจัดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผิดกฎหมายและสินค้าอื่น ๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบได้
    3. เพิ่มค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักกันสินค้านำเข้า-ส่งออก
    4. กำหนดค่าปรับชนิดใหม่ที่ไม่เกิน 300,000 เยน สำหรับผู้ฝ่าฝืนข้อ 1. และ 2.
                ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นเอกสาร G/SPS/N/JPN/754 เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกล่าวได้ที่ มกอช. โทร. 0-2561-2277 ต่อ 1323 หรืออีเมล asia1.acfs@gmail.com          

 

ที่มา : กนร. 1 มกอช.  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?