TH EN
A A A

เยอรมนีพบซาลโมเนลลาสายพันธุ์หายากปนเปื้อนในอาหาร

4 June 2563   

                แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีหลายชนิด โดยมีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และอันตรายต่อมนุษย์ ในกลุ่มแบคทีเรียที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ ซาลโมเนลลา (Salmonella spp.) เป็นสกุลของเชื้อที่มีหลายชนิดและสายพันธุ์ ซึ่งก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในมนุษย์ได้หลายระดับความรุนแรง
                รายงานการค้นพบจากกรณีอาหารปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลาในประเทศเยอรมนี ในปี 2017 โดยได้ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการตรวจสอบ พบว่าเชื้อที่ก่อโรคในกรณีนั้นเป็นเชื้อซาลโมเนลลาสายพันธุ์ที่ไม่พบบ่อย แบ่งการติดเชื้อได้เป็นสามกลุ่ม โดยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในกรณีนี้ได้รับเชื้อจากผลิตภัณฑ์แฮมรมควันที่บริโภคแบบดิบ อีกกลุ่มได้รับเชื้อจากไข่นกกระทา และกลุ่มที่สามได้รับเชื้อจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับกลุ่มที่ได้รับเชื้อจากแฮมรมควันบริโภคดิบนั้นพบว่าผู้บริโภคได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากซูเปอร์มาร์เก็ตเครือหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีผู้ติดเชื้อในต่างประเทศที่พบประวัติซื้อผลิตภัณฑ์แฮมจากเครือซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมนีด้วย ส่วนการได้รับเชื้อจากไข่นกกระทานั้นเกิดในผู้บริโภคที่บริโภคไข่ดิบหรือไข่ลวก ซึ่งซื้อไข่นกกระทาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกัน
                ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นแฮมรมควันนั้น มักผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐาน และผู้บริโภคมักนำไปผ่านความร้อนก่อนบริโภค แต่ผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือผลิตโดยผู้ผลิตขนาดเล็กก็อาจพบได้ในท้องตลาด ผู้ผลิตรายย่อยจึงควรใส่ใจปฏิบัติตามหลักมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำ คือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จนถึงผู้แปรรูปและจัดจำหน่าย ส่วนผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาในประเทศไทยมีแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของฟาร์มนกกระทา และมาตรฐานสินค้าเกษตรของไข่นกกระทา ซึ่งกำหนดให้ไข่ที่ได้รับมาตรฐานต้องไม่มีเชื้อซาลโมเนลลา ผู้ผลิตจึงควรปฏิบัติตามหลักมาตรฐานและควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่วนผู้บริโภคเองก็ควรพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ทั้งนี้การบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะนั้นควรทำให้สุกก่อน           

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?