TH EN
A A A

เกาหลีใต้แจ้งข้อกำหนดสุขอนามัยอาหารสัตว์

27 May 2563   

                กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) ของสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ออกประกาศให้ใช้ข้อกำหนดสุขอนามัยสินค้านำเข้าสำหรับอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนสัตว์แปรรูป (processed animal protein feed) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศเกาหลีใต้จะต้องดำเนินการดังนี้
          1. ขึ้นทะเบียนโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนสัตว์แปรรูปต่อกรมปศุสัตว์
          2. ให้หน่วยงานของ MAFRA เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตตามข้อกำหนดของประเทศเกาหลีใต้
          3. ขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Animal Health Certificate) จากกรมปศุสัตว์แนบไปกับสินค้าส่งออกทุกล็อต
                ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกปฏิเสธการนำเข้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.02 159 0406-7
         

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?