TH EN
A A A

วันนี้เริ่มจดทะเบียนผู้ส่งออกผักผลไม้ 32 ชนิดไปอียู

18 December 2550   

             กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรจัดระบบการส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและรับซื้อจากฟาร์ม GAP และโรงคัดบรรจุ  GMP เท่านั้น เริ่มปีใหม่นี้  และวันที่ 18 ธันวาคมนี้ กรมวิชาการเกษตรเริ่มรับจดทะเบียนผู้ส่งออกผัก  ผลไม้สด 32 ชนิดไปสหภาพยุโรป  โดยสินค้าประกอบด้วย
• ผลไม้ 6 ชนิด คือ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ ส้มโอ(ทั้งเปลือก) มะม่วง มังคุด
• ผัก 26 ชนิด คือ ผักชีไทย ผักชีฝรั่ง ใบกะเพรา ใบโหระพา ผักแขยง ใบสะระแหน่ ผักแพร้ว ต้นหอม คื่นไช่ ใบกุ้ยใช่ ดอกกุ้ยใช่ ชะอม ตะไคร้ ผักบุ้ง ผักแว่น ผักกระเฉด ใบบัวบก ใบชะพลู ผักโขมแดง ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง พริกขี้หนู ผักปลัง ข้าวโพดอ่อน คะน้า และกระเจี๊ยบเขียว

             หลักฐานที่ยื่นคำขอ ในกรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียบบ้าน  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ถือว่าเป็นผู้ส่งออกผักผลไม้สดหรือสินค้าเกษตร  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือของหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วแต่กรณี  สำเนารับรองนิติบุคคลฯ แสดงรายการจดทะเบียนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง  และทั้ง 2 กรณี สำเนาหนังสือรับรอง GAP แหล่งผลิตที่ส่งออก รวมทั้งสำเนาหนังสือรับรอง GMP โรงคัดบรรจุ ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทาง website กรมวิชาการเกษตร ที่
www.doa.go.th
ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร (OSS)  โดยใช้แบบฟอร์ม ศบส.005

             ทั้งนี้ มีการกำหนดเงื่อนไขปฏิบัติสำหรับผู้ส่งออกเพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดด้วย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

ที่มา  :  มกอช.  

Is this article useful?