TH EN
A A A

EU อนุญาตให้ Sodium formate เป็นสารเสริมอาหารสัตว์

22 May 2563   

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/106 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตให้ Sodium formate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางเทคโนโลยี (technological additive) ซึ่งมีหน้าที่เป็นสารปรับสภาพสุขอนามัย เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2573 อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานควรสวมใส่ชุดป้องกัน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนัง ตา และสูดดม
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศในวันที่ 24 มกราคม 2563)

 

ที่มา : thaieurope.net  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?