TH EN
A A A

ผู้บริโภค UK เรียกร้องผู้ประกอบการเปิดเผยคะแนนสุขาภิบาลอาหาร

1 May 2563   

                สหราชอาณาจักรมีระบบการให้คะแนนสุขาภิบาลอาหารแก่สถานประกอบการธุรกิจอาหาร โดยสำนักงานมาตรฐานอาหาร (Food Standards Agency: FSA) เป็นผู้ประเมิน แบ่งเป็นการให้คะแนน 6 ระดับ ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ตั้งแต่ 0 คือต้องปรับปรุงโดยด่วน ถึง 5 คือดีมาก และคะแนน 3 ระดับในสกอตแลนด์ คือ ผ่าน ต้องปรับปรุง และ สถานประกอบการที่ไดรับการยกเว้น โดยในอังกฤษและสกอตแลนด์ไม่ได้บังคับให้สถานประกอบการแสดงคะแนน แต่ในขณะเดียวกัน ในเวลส์และไอร์แลนด์เหนือ มีการบังคับให้แสดงตามกฎหมาย
                ล่าสุด ผลการสำรวจร้านอาหารในลอนดอนพบว่ามีร้านอาหารเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่แสดงระดับคะแนนสุขาภิบาลอาหาร และยังพบว่าสถานประกอบการราว 10% แสดงระดับคะแนนที่แตกต่างไปจากที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ FSA โดยสิ้นเชิง ผู้บริโภคหลายกลุ่มตลอดจน FSA เองจึงเรียกร้องให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและปรับปรุงการให้ตรงตามที่ได้รับการประเมินไว้ทั้งที่สถานประกอบการ และบนหน้าเว็บไซต์กรณีรับคำสั่งซื้อออนไลน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นนี้ ที่ทำให้ร้านอาหารต้องงดบริการในร้านแล้วจัดจำหน่ายได้เฉพาะทางบริการส่งถึงบ้านเท่านั้น เพราะอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงต่อผู้บริโภคได้
                ทั้งนี้จากผลการประเมินพบว่าลอนดอนเป็นหนึ่งในเมืองของอังกฤษที่มีร้านไม่ถูกสุขลักษณะ (ได้คะแนนต่ำ) อยู่มากที่สุด ในขณะที่กลอสเตอร์เป็นเมืองของอังกฤษที่มีร้านสุขาภิบาลอาหารดีมาก (ได้ 5 คะแนน) อยู่ถึง 90% ด้วยกัน ส่วนในสกอตแลนด์พบว่าร้านอาหารในสเตอร์ลิงถึง 98% ได้คะแนนสุขาภิบาลอาหารระดับผ่าน ขณะที่ร้านอาหารในอะเบอร์ดีนราวหนึ่งในสี่นั้นได้ระดับต้องปรับปรุง ตรวจสอบคะแนนสุขาภิบาลอาหารของร้านในสหราชอาณาจักรได้ที่ https://ratings.food.gov.uk/

 

ที่มา: https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?