TH EN
A A A

เวียดนามเร่งผู้ส่งออก EU ลงทะเบียน REX ก่อนกรกฎาคมนี้

30 April 2563   

                กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MoIT)  เตือนผู้ส่งออกเร่งลงทะเบียนต่อภาครัฐเพื่อเพิ่มรายชื่อสถานประกอบารเข้าสู่ระบบรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter: REX system) ของสหภาพยุโรปให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญหลายแห่งทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จนถึงประเทศผู้ใช้ประโยชน์ระบบ REX system เช่น นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ จะยกเลิกการรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin; ฟอร์ม A) ที่ใช้ในการขอใช้ประโยชน์สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalised System of Preferences: GSP) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
                ระบบลงทะเบียนเพื่อรองรับการใช้งาน REX system ของเวียดนาม ได้เริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 แต่พบว่าการลงทะเบียนในระบบใหม่ของผู้ส่งออกเวียดนามเป็นไปอย่างล่าช้า และอาจจะไม่ทันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และได้ประสานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) ช่วยเร่งรัดการลงทะเบียนระบบดังกล่าวให้กับผู้ส่งออก โดยยกเว้นสำหรับการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าหน้าโรงงานไม่เกิน 6,000 ยูโร สามารถรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนในระบบดังกล่าว
                REX system เป็นระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของสหภาพยุโรป รูปแบบใหม่ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลของรัฐสมาชิก ประเทศผู้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalised System of Preferences: GSP) และประเทศในกลุ่มต่างประเทศและดินแดน (Overseas Countries and Territories: OCTs) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรป ใช้ประโยชน์แทนการยื่นหนังสือเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม A)

 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?