TH EN
A A A

อินเดีย ผ่อนปรนยอมรับใบรับรองสุขอนามัยพืชทางอีเมล์

29 April 2563   

                จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย แจ้งว่ารัฐบาลอินเดียประกาศยอมรับการนำเข้าสินค้าพืชที่จำเป็นต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ซึ่งสามารถใช้ใบรับรองดังกล่าวที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ที่ส่งผ่านไปรษณีน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทยกับอินเดียภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว
                ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าพืชที่ต้องใช้ใบรับรองสุขอนามัยพืชไปยังอินเดีย สามารถตรวจสอบรายชื่อด่านนำเข้าของอินเดีย และอีเมล์ของแต่ละด่านที่ยอมรับการส่งใบรับรองสุขอนามัยพืชทางอีเมล์ดังกล่าวได้ตามลิงก์ http://ppqs.gov.in/contactus/plant-quarantine-stations-pqs โดยผู้ส่งออกสามารถขอใบรับรองสุขอนามัยพืชได้ที่กรมวิชาการเกษตร และส่งใบรับรองดังกล่าวไปยังอีเมล์ของด่านนำเข้าที่จะมีการนำเข้าสินค้า พร้อมส่งสำเนาไปยังอีเมล์ jdpq@nic.in เพื่อให้การตรวจสอบปล่อยสินค้าที่ด่านนำเข้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
                อนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ มกอช. 02-561-2277 ต่อ 1328 หรือทางอีเมล์ asia1.acfs@gmail.colm

 

สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?