TH EN
A A A

DG SANTE ติงระบบควบคุมจุลินทรีย์โปแลนด์

14 April 2563   

                DG Sante หน่วยงานตรวจสอบด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัยแห่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมจุลินทรีย์ของโปแลนด์ สำหรับอาหารกลุ่มที่ไม่ได้มีที่มาจากสัตว์ แล้วพบข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายจุด
                การตรวจสอบดังกล่าวซึ่งดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ครอบคลุมการตรวจสอบแหล่งผลิต โรงงานแปรรูป และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผักและผลไม้ต่าง ๆ ซึ่ง DG SANTE พบว่าปัญหาหลักที่สำคัญประการหนึ่งคือการมีผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีผู้ขึ้นทะเบียนเพิ่มจากรอบการตรวจสอบที่แล้ว ซึ่งมีความเสี่ยงตามกรณีศึกษาที่สำคัญหนึ่งคือ รายงานการตรวจพบโนโรไวรัสในผลิตภัณฑ์ของโรงงานแปรรูปแห่งหนึ่งที่รับผลผลิตมาจากเกษตรกรหลายราย แต่ทุกรายไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต
                คณะผู้ตรวจสอบยังพบตัวอย่างที่ยอมรับไม่ได้จากโรงงานที่หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐรายงานว่าตรวจไม่พบ ปัญหาการไม่ใส่ข้อมูลการจัดการเชื้อก่อโรคลีสทีเรียไว้ในเอกสารอบรมบุคลากร การไม่ได้ Swab เชื้อในโรงงานแปรรูปไปตรวจอย่างเหมาะสม ตลอดจนถึงความถี่ในการเข้าตรวจแหล่งผลิตและแปรรูปโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่น้อยเกินไปเพราะขาดแคลนทรัพยากรทั้งด้านบุคคลและเครื่องมือ ซึ่่งทั้งหมดนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหารได้ และนอกจากนี้ ในส่วนของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของโปแลนด์นั้น พบว่ายังไม่ได้เปิดทำการเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณและการจัดสรรอุปกรณ์ ซึ่ง DG SANTE ได้แสดงความกังวลว่าอาจไม่เพียงพอต่อการรับมือหากเกิดอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อในอาหาร

 

ที่มา: https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?