TH EN
A A A

จีนเตรียมปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป ดันบังคับติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

7 February 2563    249

                คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน(NHC) เตรียมเสนอร่างปรับปรุง “ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(pre-packaged food)” หรือ GB7718 ตั้งเป้าปกป้องผู้บริโภคจากข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดบนฉลากสินค้า เช่น การใช้ข้อความ “non-GMO” และ “not contain” รวมถึงผลักดันให้ฉลากสารก่อภูมิแพ้(allergen label) เป็นข้อกำหนดบังคับ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับความเห็นจากสาธารณะ
                ร่างปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยปกป้องผู้บริโภคจากการแสดงข้อความบนฉลากที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนแก่ผู้บริโภค ทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อปฏิบัติการติดฉลากต่อผู้ผลิตและผู้นำเข้าอาหาร เพิ่มความชัดเจนของข้อกำหนด และเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ฉลากสารก่อภูมิแพ้(allergen label) เป็นมาตรการบังคับ จากที่ในปัจจุบันยังเป็นเพียงข้อกำหนดแบบสมัครใจ โดยเพิ่มความเข้มงวดด้านการแสดงข้อความรับรองอาหาร ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้ประโยค “non-GMO” หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม(GMO) และ ห้ามใช้ประโยค “ปราศจากสีผสมอาหาร” หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สีผสมอาหารตั้งแต่ต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรืออยู่ในข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดสูงกว่า
                ทั้งนี้ ร่างปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากข้างต้น ได้ให้นิยามอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ว่า “อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(pre-package food) เป็นอาหารที่ถูกบรรจุเสร็จหรือถูกผลิตขึ้นในวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงอาหารผลิตเสร็จหรืออาหารที่ถูกผลิตขึ้นล่วงหน้า ที่มีการกำหนดจำนวนในวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ที่ระบุ คุณภาพ ปริมาณ ขนาด หรือน้ำหนัก บนฉลากในการจัดจำหน่าย” ซึ่งนิยามข้างต้น จะมีการปรับใช้ทั้งในอาหารที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงอาหารที่จำหน่ายเพื่อใช้ในการแปรรูป นอกจากนี้ในร่างปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากข้างต้น มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสินค้านำเข้า
                ขณะนี้ ร่างข้อกำหนดดังกล่าวอยู่ในระหว่างเปิดรับความเห็นจากสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะปิดรับความเห็นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดบังคับใช้ และระยะเปลี่ยนผ่าน(transition period)

 

ที่มา : www.foodnavigator-asia.com  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?