TH EN
A A A

อียิปต์เล็งตั้งหน่วยงานใหม่ รับรองฮาลาลสินค้านำเข้า

7 February 2563   

                มีรายงานจากสำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐ(FAS) ประจำกรุงไคโร ว่าในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลอียิปต์ได้มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี No.35/2020 ในการจัดตั้ง บริษัทร่วมทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการอิสลาม(Ministry of Islamic Affairs) กระทรวงเกษตรและพัฒนาที่ดิน(Ministry of Agriculture and Land Reclamation) และหน่วยงานหลักด้านการควบคุมสินค้านำเข้าและส่งออกที่อยู่ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม(Ministry of Trade and Industry) เรียกว่า “ISEGHALAL” เป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวที่ให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลสำหรับสินค้าต่างประเทศที่ต้องการนำเข้าไปยังอียิปต์ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของอียิปต์ได้จาก https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Egypt%27s%20Halal%20Certification%20and%20Policy_Cairo_Egypt_01-19-2020
                ทั้งนี้  ในส่วนของประเทศไทย มีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท) เป็นหน่วยงานผู้ตรวจสอบ ออกหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล

 

ที่มา : www.fas.usda.gov  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?