TH EN
A A A

EVFTA สร้างโอกาสใหญ่ให้เวียดนามก้าวเข้าตลาด EU

23 September 2562   

                ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม (EVFTA) ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2563 สร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรเวียดนามได้เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปที่มีมาตรฐานสูง
                ทุกปีเวียดนามส่งออกพริกไทยไปยังสหภาพยุโรปปริมาณ 40,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 53 ของความต้องการตลาด รวมถึงมีการส่งออกสินค้าประเภทอื่นด้วย อาทิ ผลไม้ ผัก และมะม่วงหิมพานต์ โดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม กล่าวว่า สหภาพยุโรปเป็น 1 ใน 3 ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรเวียดนามรายใหญ่ เห็นได้จากสถิติในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ตลาดสหภาพยุโรปครองสัดส่วนร้อยละ 12 ของสินค้าเกษตรส่งออกทั้งหมดของเวียดนาม และเป็นผู้นำเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ของเวียดนาม ครองสัดส่วนร้อยละ 17 ของมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารทะเลของประเทศทั้งหมด
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทให้ความเห็นว่า เพื่อส่งเสริมการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการของเวียดนามควรหาทางแก้ไขในด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงขั้นตอนแปรรูปและการเก็บรักษาหรือถนอมอาหาร รวมถึงส่งเสริมพื้นที่การผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน ในส่วนของทางกระทรวงฯ ได้มีการอนุมัติแผนการเพาะปลูกสำหรับพื้นที่ผลิตผลไม้สำคัญในภูมิภาคทางตอนใต้ไป
                ในปี 2563 ในขณะที่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจะทำงานกับที่ปรึกษาด้านการค้าของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อปรับปรุงข้อมูลอุปสรรคทางการค้า และช่วยดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตและกระบวนการให้กับภาคธุรกิจในประเทศ
                อนึ่ง เมื่อ EVFTA มีผลบังคับใช้ สหภาพยุโรปจะยกเลิกภาษีนำเข้าในรายการสินค้าผักและผลไม้ของเวียดนามประมาณร้อยละ 94 จากสินค้าทั้งหมด 547 รายการ

ที่มา : : en.vietnamplus.vn สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?