TH EN
A A A

WHO เรียกร้องให้วิจัยอันตรายของไมโครพลาสติกเพิ่ม

17 September 2562   

                องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้มีการประเมินเกี่ยวกับถึงอันตรายของไมโครพลาสติก และลดมลพิษจากพลาสติกเพิ่มเติม ในขณะที่ ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในน้ำดื่ม ในสภาพแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ พบว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมไมโครพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 ไมโครเมตร ได้เเละมีการจำกัดการดูดซับไมโครพลาสติกอนุภาคขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตาม อาจพบการดูดซับและแพร่กระจายไมโครพลาสติกขนาดเล็ก รวมไปถึงอนุภาคนาโนเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าข้อมูลงานวิจัยจะมีจำกัด และยังไม่ชี้ชัดถึงอันตราของไมโครพลาสติกในน้ำ
                ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ผู้ผลิตน้ำดื่ม และหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ความสำคัญกับการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ และสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ซึ่งสิ่งนี้มีข้อได้เปรียบสองส่วน ได้แก่ ในขั้นตอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นอกจากจะเป็นขั้นตอนที่สามารถบำบัดให้น้ำอยู่ในระดับปลอดภัย สามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีได้แล้ว ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

 

ที่มา : newfoodmagazine.com สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?