TH EN
A A A

เนื้อสัตว์บราซิลส่งออกพุ่งตามเป้า FTA EU-Mercosur

9 July 2562   

                สถิติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รายงานว่า บราซิลครองสัดส่วนการส่งออกเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามเป้าหมายของความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และตลาดร่วมอเมริกาใต้ (Mercosur)  
                ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว สหภาพยุโรปได้ทำการตกลงว่าจะลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วย เนื้อวัว เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสุกร น้ำตาล ชีส และน้ำผึ้ง จากกลุ่ม Mercosur ร้อยละ 82 ภายในระยะเวลา 10 ปี และจะเพิ่มการกำหนดโควตาภาษีให้สินค้าเกษตรอ่อนไหวด้วย
                ทั้งนี้ ในเงื่อนไขของความตกลง สหภาพยุโรปจะนำเข้าเนื้อวัวปริมาณ 99,000 ตันต่อปี ด้วยอัตราภาษีร้อยละ 7.5 นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกปริมาณ 180,000 ตัน โดยภาษีเป็นศูนย์ และนำเข้าเนื้อสุกร 25,000 ตัน ด้วยภาษี 83 ยูโรต่อตัน โดยประธานาธิบดีบราซิลกล่าวว่า อาจใช้เวลามากกว่า 3 ปีในการบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ และต้องใช้กฎหมายรับรองจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
                อนึ่ง กระทรวงเกษตรบราซิลเผยว่า ปี 2561 บราซิลส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป รวมมูลค่าทั้งหมด 42,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของประเทศ

 

ที่มา : thepoultrysite.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?