TH EN
A A A

อินโดนีเซียเปิดโอกาสอุตสาหกรรมฮาลาลผ่าน IMT-GT

3 July 2562   

                เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ผู้เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 12 กล่าวว่า อินโดนีเซียเน้นย้ำให้อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นหนึ่งในสามขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของโครงการ IMT-GT โดยอินโดนีเซียจะจัดการประชุมสุดยอดฮาลาล (Halal Summit) ในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมฮาลาลใน
อนุภูมิภาค
                ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลเพิ่มลงในแผนงานดำเนินงานระยะ 5 ปี (IMT-GT Implementation Blueprint 2017-2021) แล้วในฐานะ 1 ใน 7 เสายุทธศาสตร์หลัก โดยได้มีการจัดทำโครงการเพื่อการบรรลุจุดประสงค์ของ IMT-GT ยกตัวอย่างเช่น โครงการแก้ปัญหากระบวนการคอขวด ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการยอมรับมาตรฐานฮาลาลและใบรับรองฮาลาล
                อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมฮาลาลยังต้องเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ อีก ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถ โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การพัฒนาสินค้าและการบริการในเชิงคุณภาพ ราคา เครื่องหมายการค้า รสชาติ และข้อมูลโภชนาการ รวมถึงการพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงวัตถุดิบ แรงงานฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือ และการให้บริการทางการเงิน
                อนึ่ง โครงการพัฒนาความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของทั้งสามประเทศ โดยในปัจจุบัน 14 จังหวัดในภาคใต้ของไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ส่วนอินโดนีเซียนั้นได้กำหนดให้ทั้งเกาะสุมาตราเป็นพื้นที่ของโครงการ มีทั้งหมด 10 จังหวัด และมาเลเซียกำหนดให้8รัฐในพื้นที่ตอนเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) เข้าร่วมโครงการด้วย
               ในปี 2562 นี้การประชุม IMT-GT ดังกล่าว ได้จัดขึ้นควบคู่กับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 โดยมีแนวคิดหลักว่า ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)

 

ที่มา : www.salaamgateway.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?