TH EN
A A A

ธันวาคมนี้ พรบ.ปุ๋ยบังคับใช้แล้ว

3 December 2550   

             สนช.ไฟเขียวร่างพรบ.ปุ๋ยฉบับใหม่ รอขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ ควบคุมการผลิต ขาย นำเข้า ส่งออกปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ชี้ไม่กระทบการผลิตเกษตรกรรายย่อย

             นายศักดิ์เกษม สุนทรภัทร์ หัวหน้าฝ่ายปุ๋ยเคมี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่าในขณะนี้ร่าง พรบ.ปุ๋ยฉบับแก้ไขปี 2550 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างรอทูลเกล้าถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งคาดว่าจะประกาศเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้เดือนธันวาคม 2550 จากนั้นกระทรวงเกษตรจะเร่งทำกฎหมายลูกออกมารองรับภายใน 180วัน พร้อมออกประกาศกระทรวงต่อไป

              ร่างพรบ.ปุ๋ยฉบับนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไข พรบ.ปุ๋ย ฉบับ พศ.2518 เป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั่วไปให้ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ  โดยมีบทบัญญัติควบคุมการผลิตเพื่อการค้า การขาย การนำเข้าหรือส่งออกปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เน้นรักษาผลประโยชน์เกษตรกรเป็นหลัก มีเนื้อหารวม 42 มาตรา  มีการให้คำนิยามของปุ๋ยแต่ละชนิดแยกกันอย่างชัดเจน  ตลอดจนเพิ่มบทลงโทษเพื่อบังคับในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

ที่มา  :  คมชัดลึก

Is this article useful?