TH EN
A A A

เมียนมาบังคับติดฉลาก 8 กลุ่มสินค้าปีหน้า

13 June 2562   

                คณะกรรมการกลางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของเมียนมา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศว่าด้วยการกำหนดสินค้าที่ต้องติดฉลากและคำแนะนำในการใช้สินค้าเป็นภาษาเมียนมา และประกาศว่าด้วยการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าภาษาเมียนมา โดยกำหนดประเภทสินค้าที่ต้องติดฉลากเป็นภาษาเมียนมา 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าสำหรับเด็ก เครื่องมือเทคโนโลยีและการสื่อสาร ยาและอาหารเสริม สารเคมี เครื่องสำอาง อุปกรณ์อาบน้ำ และเครื่องมือทางการเกษตรและอุปกรณ์ออกกำลังกาย
                ทั้งนี้ ได้กำหนดให้แสดงเนื้อหาสำคัญ คือ คำแนะนำการใช้งาน วิธีการเก็บรักษา คำเตือนและข้อควรระวัง และผลข้างเคียงจากการใช้(ถ้ามี) โดยมีข้อกำหนดสำหรับสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ชนิด ปริมาณ และขนาดของสินค้า เช่น การติดสติ้กเกอร์ภาษาเมียนมาแทนการพิมพ์ฉลากใหม่ในสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หรือการพิมพ์ฉลากภาษาเมียนมาลงบนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าปุ๋ยเคมี เป็นต้น โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 จากกำหนดการเดิมวันที่ 26 เมษายน 2562

 

ที่มา : www.thaitath.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?