TH EN
A A A

เกาหลีใต้ ปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ไข่สดนำเข้า

12 June 2562   

                กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร สำหรับสินค้าไข่สดนำเข้าจากต่างประเทศให้มีการติดฉลากระบุวันที่ไก่ออกไข่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
    1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐานการติดฉลากอาหาร
    2. รูปแบบฉลากให้ใช้ DD.MM ต้องแสดงข้อมูลส่วนประกอบและรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์
    3. สีของฉลากให้เป็นไปตามมาตรฐานวัจถุเจือปนอาหาร
    4. ความหมายของ date of laying คือ วันที่ไก่ออกไข่ โดยจากเก็บไข่ภายใน 36 ชั่วโมง สามารถนับวันที่เก็บเป็นวันออกไข่ได้
                ดังนั้น มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปฎิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ในสินค้าส่งออกของท่านด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้การถูกปฏิเสธการนำเข้า โดยสามารถตรวจสอบมาตรฐานการติดฉลากอาหารที่สาธารณรัฐกำหนดได้ผ่านเว็ปไซต์ http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode
                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ มกอช.0-2561-22-77 ต่อ 1323 หรือ asia1.acfs@gmail.com

 

สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?