TH EN
A A A

ภาษีนำเข้าจีนกระทบตลาดล็อบสเตอร์เมกัน เอื้อประโยชน์แคนาดา

6 June 2562   

                สำนักงานสำมะโนสหรัฐอเมริกา (Census Bureau) รายงานว่า ปี 2561 การส่งออกสินค้าทั้งหมดของรัฐเมน (Maine) ไปยังจีนมีมูลค่า 204 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นอันดับสองรองจากแคนาดาที่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
                อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญในการส่งออกล็อบสเตอร์ที่ยังมีชีวิตจากรัฐเมน ได้ปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมล็อบสเตอร์ของรัฐเมนต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการค้าไปยังตลาดอื่น อาทิ ไทย เวียดนาม และแคนาดา โดยบริษัทส่งออกล็อบสเตอร์ของรัฐเมนหลายแห่งเริ่มขยายฐานการผลิตไปยังแคนาดาเพื่อส่งออกล็อบสเตอร์จากรัฐโนวาสโกเชีย (Nova Scotia) เนื่องจากปัจจุบันแคนาดายังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง 2 ประเทศข้างต้น
                ทั้งนี้ แคนาดาสามารถขยายปริมาณส่งออกล็อบสเตอร์ไปยังจีนเพิ่มขึ้น 50% และราคาล็อบสเตอร์ยังเพิ่มขึ้นถึง 50 เซนต์ต่อปอนด์ จากนี้ ก่อนหน้านี้ในปี 2560 แคนาดาไม่เคยส่งออกล็อบสเตอร์ไปจีนหรือยุโรป จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 จีนกำหนดภาษีโต้กลับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ผู้เลี้ยงล็อบสเตอร์ชาวแคนาดาได้เปรียบทางต้นทุนต่อสหรัฐถึง 25% ประกอบกับปัจจัย ค่าเงินแคนาดาที่ต่ำกว่าเล็กน้อย เป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลดีต่อการสร้างตลาดใหม่ของล็อบสเตอร์แคนาดา
                ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแคนาดารายงานว่า ปี 2561 การส่งออกล็อบสเตอร์สดจากแคนาดาไปยังจีนมีมูลค่า 256.2 ล้านดอลลาร์แคนาดา (190.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 172.7 ล้านดอลลาร์แคนาดา ส่วนตลาดยุโรปยังคงเสถียรภาพได้อย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ยังมีตลาดตะวันออกกลางที่แม้จะยังมีขนาดเล็ก แต่ก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

ที่มา : : www.chinadaily.com.cn สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?