TH EN
A A A

แคนาดาบังคับใช้กฎระเบียบ AMPs ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด

8 May 2562   
                เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ประกาศบังคับใช้โทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดาของระเบียบการกำหนดโทษปรับด้านสินค้าเกษตรและอาหาร (AMPs) กับผู้ประกอบการที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยอาหารและกระบวนการเข้าสู่ตลาด (Market access) ของสินค้าแคนาดา
                กฎระเบียบ AMPs จะถูกใช้เป็นทางเลือกเสริมของ CFIA เพื่อจัดการปัญหาการละเมิดกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องตักเตือนโดยไม่เสียค่าปรับ ไปจนถึงโทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดาในกรณีความผิดร้ายแรงหรือผู้ประกอบการที่กระทำผิดซ้ำ ส่วนอัตราค่าปรับรายบุคคลจะอยู่ในช่วง 500 – 1,300 ดอลลาร์แคนาดา ทั้งนี้ กฎระเบียบ AMPs เดิมมีผลบังคับใช้ต่อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาตั้งแต่ปี 2558 และได้ขยายให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อประกอบการบังคับใช้ในแต่ละภาคธุรกิจ
                ทั้งนี้ CFIA ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ AMPs ฉบับปรับปรุงในราชกิจจานุเบกษาส่วนที่ 2 แล้ว เพื่อให้สอดคล้องต่อการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยอาหาร (SFCA: Safe Food for Canadians Act) ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคม 2562 รวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ (SFCR: Safe food for Canadians Regulations) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและบังคับใช้แทนกฎระเบียบ 14 ฉบับ
                ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคเผยต้องการให้ CFIA เป็นผู้ดูแลกฎระเบียบดังกล่าว เพราะหากระบบความปลอดภัยอาหารมีความเข้มแข็งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและภาคธุรกิจจะสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในส่วนของรัฐบาลแคนาดาได้ให้คำมั่นว่าจะมีความซื่อสัตย์และโปร่งใส รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องด้านอาหารของรัฐบาล ในส่วนของข้อมูล AMPs จะมีการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ CFIA เร็วๆนี้
 
ที่มา : www.foodsafetymagazine.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?