TH EN
A A A

ปศุสัตว์ห้ามนำเข้าเมลามิน

29 November 2550   

              นสพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ลงวันที่ 3สิงหาคม 2550 ไม่อนุญาตให้นำเข้าผลิต ขายอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของสาร melamime หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 6(2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พศ.2525  ซึ่งมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท 

              สำหรับผู้ที่นำเข้าหัวอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ อาหารเสริมโปรตีน และวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดจากประเทศที่มีรายงานตรวจพบสาร melamime จะต้องแสดงเอกสารรับรองจากทางราชการว่าปราศจากสาร  melamime

             กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ผลิตและนำเข้ามาในประเทศเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารดังกล่าวในห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์เพื่อควบคุมอาหารสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง      ส่วนเกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงหากพบเบาะแส ให้แจ้งกรมปศุสัตว์

ที่มา  : ประชาชาติธุรกิจ

Is this article useful?