TH EN
A A A

เกาหลีลงนามข้อตกลงร่วมจีน ปูทางส่งออกอาหารสัตว์อาเซียน

26 March 2562   
               กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งเกาหลีใต้รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เกาหลีใต้ได้ลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานกระทรวงศุลกากรของจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกอาหารสัตว์น้ำจากเกาหลีใต้ โดยถือเป็นการประกาศหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการเจรจาความตกลงกันตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ที่มีขอบเขตครอบคลุมมาตรการสุขอนามัยและการกักกัน
                ทั้งนี้ เกาหลีใต้คาดการณ์ว่า ประเทศของตนจะสามารถขยายการส่งออกอาหารสัตว์จากจีนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหวังว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น
 
 
ที่มา : en.yna.co.kr สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?