TH EN
A A A

เวียดนามตั้งเป้าใหม่ปี 62 ส่งออกกุ้งกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

25 March 2562   
                เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะกรรมาธิการด้านประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) เผยเป้าหมายการส่งออกกุ้งปี 2562 คาดมูลค่าส่งออกกุ้งถึง 4.1 – 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีปริมาณการส่งออก 780,000 ตัน ประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ 300,000 ตันและกุ้งขาว 480,000 ตัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมกุ้งในท้องถิ่นของเวียดนามจะมีโอกาสทำสำเร็จตามเป้าหมาย แต่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการส่งออก รวมถึง อากาศร้อนและน้ำเกลือสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเลี้ยงกุ้งด้วยเช่นกัน
                สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) เห็นว่าผู้ประกอบการควรเน้นไปที่การพัฒนาเรื่องการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์กุ้งของเวียดนามต้องเผชิญอุปสรรคหลายแบบ เช่น ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด และการนำเข้ากุ้งอินเดียราคาถูก ในขณะที่ ตลาดหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้ กำลังคุมเข้มเรื่องการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง
                ทุกๆปี เวียดนามนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งขาวปริมาณ 200,000 – 250,000 หน่วย ซึ่งสามารถสนองความต้องการผู้บริโภคภายในประเทศได้ 90% กุ้งเวียดนามมีราคาสูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากเวียดนามยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารและยาสัตว์น้ำสำหรับของการผลิตกุ้งที่มีราคาสูง รวมถึง ฟาร์มเลี้ยงกุ้งหลายฟาร์มโดยเฉพาะฟาร์มขนาดใหญ่ ยังไม่ได้ลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ในขณะที่ฟาร์มขนาดเล็กยังขาดเงินลงทุนและโอกาสการลงทุน
                ทั้งนี้ ปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อยทั้งหมดของเวียดนามมีพื้นที่ 736,000 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 3% ประกอบด้วยพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ 632,000 เฮกตาร์และพื้นที่เลี้ยงกุ้งขาว 104,000 เฮกตาร์ และอีกหลายจังหวัดในเวียดนามกำลังเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงกุ้ง สำหรับผลผลิตทั้งหมดของกุ้งน้ำกร่อยปี 2561 มีปริมาณมากกว่า 762,000 ตัน เพิ่มขึ้น 6.3% จากปี 2560 ประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ 298,000 ตันและกุ้งขาว 464,000 ตัน
                อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 อุตสาหกรรมกุ้งเวียดนามสามารถทำมูลค่าการส่งออกได้เพียง 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.8% จากปี 2560 นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดสำคัญก็ลดลงทั่วโลก อาทิ จีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง (ลดลง 28%) สหภาพยุโรป (ลดลง 2.8%) สหรัฐอเมริกา (ลดลง 3.3%) ญี่ปุ่น (ลดลง 9.2%) และไต้หวัน (ลดลง 2.6%)
 
 
ที่มา : en.vietnamplus.vn สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?