TH EN
A A A

รัฐบาลเม็กซิโกดำเนินนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร

21 March 2562   
                รัฐบาลเม็กซิโกดำเนินนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร 5 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี และนมวัว เพื่อส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการผลิตในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยนโยบายมุ่งเป้าหมายเกษตรกรรายย่อยและปานกลางกว่า 2 ล้านราย
               ในช่วงปี 2560 เม็กซิโกได้นำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด ข้าวสาลี และนมวัว และปัจจุบันยังมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสินค้าเกษตร 5 รายการข้างต้น มีพื้นที่การผลิตและอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีลดลง จึงทำให้รัฐบาลต้องมีนโยบายประกันราคาสินค้า เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาสินค้าเกษตรภายในประเทศ โดยรัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งเม็กซิโก (SEGALMAX) เพื่อกำกับดูแลนโยบายการประกันราคาสินค้า ซึ่งผลจากการดำเนินนโยบายจะสามารถช่วยให้เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นและการนำเข้าจากต่างประเทศลดลง
                อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจด้านอาหารได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของนโยบายดังกล่าว โดยหากกำหนดราคาจริงต่ำกว่าตลาด เกษตรกรจะหันไปปลูกสินค้าชนิดอื่นแทน ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าบางชนิดมีราคาสูงขึ้นหรือเกิดภาวะขาดแคลนอาหารบางชนิด และหากกำหนดราคาสูงกว่าตลาดจะทำให้ภาคการเกษตรของเม็กซิโกสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้
 
ที่มา : ฝ่ายการเกษตร ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?