TH EN
A A A

สหภาพยุโรประงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรส 3 รายการ

15 January 2562   
                เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรป ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1649 ซึ่งพิจารณาระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรส 3 รายการ ได้แก่ สาร p-Mentha-1,4 (8)-dien-3-one สาร 2-Arninoacetophenone และสาร 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one ให้ถอดถอนสารดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารของสหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุโลมเวลาเปลี่ยนผ่านให้สินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งกลิ่นรสดังกล่าว ดังนี้
     - สินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าวที่วางจำหน่ายก่อนที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้ (26 พฤศจิกายน 2561) ให้สามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันสิ้นอายุ
     - สินค้าอาหารที่นำเข้าจากประเทศที่สามที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าวให้สามารถวางจำหน่ายได้ไปจนถึงวันหมดอายุ โดยผู้นำเข้าจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่า สินค้ามีการส่งออกและอยู่ในระหว่างการขนส่งไปยังสหภาพยุโรปก่อนที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้
     - ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไม่ครอบคลุมสารปรุงแต่งกลิ่นรสในลักษณะของผสม (mixtures)
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?