TH EN
A A A

EU ไม่ต่ออายุสาร propiconazole เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

10 January 2562   

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1865 ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการใช้ propiconazole ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เนื่องจากพบว่าเมตาบอไลต์ NOA436613 ของสารดังกล่าวมีความเป็นพิษ ที่จะส่งผลกระทบต่อค่าพาราเมตริกในน้ำดื่มที่มาจากน้ำบาดาลเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.1 µg/l แม้ว่าจะมีผลการทดลองใช้สารดังกล่าวทุกๆ 2 ปีก็ตาม นอกจากนี้ อาจมีเมตาบอไลต์ตัวอื่นๆ ที่มีความเป็นพิษต่อระบบการสืบพันธุ์นอกเหนือไปจากสารตั้งต้นของ propiconazole ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่เป็นพิษต่ออวัยวะต่อมไร้ท่อ

          ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสาร propiconazole ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ ไม่เกินวันที่ 19 มีนาคม 2563 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง

          อนึ่ง กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)

 

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?