TH EN
A A A

EU ปรับข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร Cochineal, Carminic acid และ Carmines

8 November 2561   
                เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1472 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นในการปรับแก้ไขระดับค่าที่ยอมรับได้ต่อวัน (Acceptable Daily Intake) ของสาร Cochineal , Carminic acid และ Carmines ซึ่งอย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อสาร E120 Cochineal, Carminic acid, Carmines เป็น E120 Carminic acid, Carmine รวมทั้งให้ปรับแก้ข้อกำหนดเฉพาะของอัตราส่วนวัสดุที่ไม่ได้ระบุค่าสูงสุด สำหรับองค์ประกอบที่เป็นพิษ และการปนเปื้อนของสารประกอบโปรตีน (Proteinaceous compounds)
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) และให้ระยะเวลาปรับเปลี่ยนให้แก่ผู้ประกอบการ 1 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้หลังสิ้นสุดการเปลี่ยนผ่านในวันที่ 23 ตุลาคม 2562
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?