TH EN
A A A

เบลเยี่ยม เริ่มติดฉลากโภชนาการใหม่ ตามฝรั่งเศส

12 October 2561   
                เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขของเบลเยี่ยม ประกาศภาครัฐได้แนะนำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารพิจารณาให้ความสำคัญต่อติดฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ (Nutri-score) บนผลิตภัณฑ์อาหารของเบลเยียม ซึ่งฉลากดังกล่าวเป็นกฎระเบียบใหม่ที่พัฒนาขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ที่มุ่งหวังให้เกิดการสร้างการรับรู้ถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยจะกำหนดให้มีการแสดงคุณค่าทางโภชนาการบริเวณด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะแสดงเป็นลักษณะสี และตัวอักษร เช่น A คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการดีที่สุด จนถึง E
                ทั้งนี้ การแนะนำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารติดฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการสหรัฐอเมริกาที่ส่งออกอาหารที่ยังเบลเยี่ยมไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการติดฉลากดังกล่าวได้  
 
ที่มา : gain.fas.usda.gov สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?