TH EN
A A A

เวียดนาม นำร่องส่งออกเงาะไปนิวซีแลนด์แล้ว

8 October 2561   
                กระทรวงเกษตร และพัฒนาชนบทของเวียดนาม ประกาศในช่วงเดือนเมษายน 2561 อย่างเป็นทางการว่า เวียดนามสามารถส่งออกเงาะไปนิวซีแลนด์ได้ หลังจากภาครัฐได้มีการเจราจาต่อรองของเปิดตลาดเป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแรกที่ได้รับอนุญาตให้สามารถส่งออกเงาะไปนิวซีแลนด์ เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีข้อกำหนดการกักกันสินค้าอย่างเข้มงวด จนกระทั่ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เวียดนามเริ่มดำเนินการจัดส่งเงาะล็อกแรกจำนวน 520 กล่อง (กล่องละ 2 กิโลกรัม) ไปยังนิวซีแลนด์แล้ว ซึ่งผลไม้ดังกล่าวจะถูกบรรจุ และติดฉลากสินค้าตามมาตรฐานของนิวซีแลนด์ 
                ทั้งนี้ เวียดนามมีปริมาณการส่งออกเงาะมากถึง 20,000 ตันต่อตลาด ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา สภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และอาเซียน ซึ่งเวียดนามที่พื้นที่ในการเพาะปลูกเงาะกว่า 50,000 ไร่ สามารถสร้างผลผิตได้มากถึง 300,000 ตันต่อปี
 
ที่มา:  vietnamnews.vn  สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?