TH EN
A A A

FDA เปิดต่ออายุจดทะเบียนสถานประกอบการรอบปี 2018

3 October 2561   

                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา(USFDA) ได้เปิดให้สถานประกอบการอาหารต่ออายุจดทะเบียนตามกฎหมาย Federal Food, Drug and Cosmetic Act [21 USC 350d] มาตราที่ 350d ว่าด้วยการจดทะเบียนสถานประกอบการอาหารที่กำหนดให้สถานประกอบการทั้งในและนอกสหรัฐฯต้องขึ้นทะเบียนสถานประกอบการซึ่งการจดทะเบียนกับ FDA นั้นจะต้องทำการต่ออายุทุก 2 ปี (ปีคริสต์ศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขคู่) โดยการเปิดให้ต่ออายุครั้งนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
                ทั้งนี้ FDA ได้ชี้แจงว่าการต่ออายุจดทะเบียนสถานประกอบการอาหารแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการผลิต และในช่วงระยะเวลาที่เปิดให้โรงงานอาหารต่ออายุลงทะเบียนนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการผลิตหรือข้อมูลกระบวนการที่สำคัญได้ นอกจากนี้ FDA ยังเตือนว่าหากไม่มีการต่ออายุจดทะเบียนสถานประกอบการอาหารภายในเวลาที่กำหนด การลงทะเบียนนั้นจะถูกยกเลิกและลบออกจากบัญชีผู้ใช้ระบบ FDA Industry System ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการไม่สามารถส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ โดยหากต้องการจดทะเบียนใหม่จะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ในการดำเนินการ

 

ที่มา: www.fda.gov สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?