TH EN
A A A

ผู้ดีชี้ต้องการเนื้อฮาลาลและโคเชอร์ เป็นมาตรการจำเป็น

21 September 2561   
                อดีตโฆษกด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrat) ของสหราชอาณาจักร  กล่าวว่า สหราชอาณาจักรไม่ควรส่งออกเนื้อสัตว์ที่ได้มาจากการเชือดด้วยวิธีฮาลาล (Halal) และโคเชอร์ (Kosher) เนื่องจากเป็นการเชือดด้วยวิธีตัดคอทะลุผ่านช่องลมตามประเพณีของชาวมุสลิมและยิว โดยไม่ทำให้สลบก่อนเชือด (pre-stunning) ซึ่งขัดต่อหลักสวัสดิภาพสัตว์ ถึงแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้มีการเชือดประเภทดังกล่าวได้ในสหราชอาณาจักรสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามและยูดาย แต่ก็ควรจำหน่ายเนื้อสัตว์ดังกล่าวภายในประเทศเท่านั้น โดยปัจจุบัน ประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้ ควรระบุฉลากเนื้อฮาลาลและโคเชอร์ เพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคด้วย
                ปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวขององค์การต่างๆ ที่กระตุ้นรัฐบาลให้เห็นความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น เช่น การนำหน้าให้ภาครัฐประกาศมาตรการห้ามการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กับสัตว์ ลดการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่ทำให้สัตว์เติบโตผิดรูป เพิ่มระดับความปลอดภัยในกีฬาแข่งม้า ห้ามใช้กาวดักสัตว์ และห้ามใช้สัตว์ป่าในการแสดงละครสัตว์ นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องรัฐบาลให้รับรองว่า จะต้องทำการค้าต่อประเทศที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์เทียบเท่ากับสหราชอาณาจักรเท่านั้น
 
ที่มา: www.halalfocus.net สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?