TH EN
A A A

สวายเวียดนามข้ามแปซิฟิกสำเร็จ

20 September 2561   

                เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ทางหน่วยงาน Food Safety and Inspection Service (FSIS) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ USDA เกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการผลิตในประเทศเวียดนาม ไทย และจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกปลาสวายไปยังสหรัฐฯ ว่ามีมาตรฐานเท่าเทียมกับระบบการผลิตในประเทศแล้ว เพื่อที่จะนำมาประกอบการพิจารณาว่ามีมาตรฐานเท่าเทียมกับระบบการผลิตในประเทศแล้วการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศเวียดนาม ไทย และจีน มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ USDA เข้ามาจัดการตรวจสอบมาตรฐานแทนองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drug Administration: FDA) เพื่อควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยในปี 2560 เวียดนามถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณการส่งออกปลาสวายไปสหรัฐฯถึง 105,081 ตัน หรือเป็นร้อยละ 95 ของปริมาณที่นำเข้าทั้งหมด ในขณะที่จีนมีปริมาณส่งสินค้าไปสหรัฐฯถึง 5,822 ตัน และไทยอีก 8,235 กิโลกรัม ตามลำดับ  
                ทั้งนี้เฉพาะในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2561 มีข้อสังเกตว่าปริมาณการส่งออกปลาสวายจากเวียดนามไปสหรัฐ มีจำนวนที่เพียง 53,683 ตัน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยราคาจำหน่ายในเดือน สิงหาคม 2561 มีมูลค่าของปลาสวายมีมูลค่าที่สูงขึ้นถึง 3.2 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ กิโลกรัม เมื่อเทียบกับเดือน สิงหาคม ปี 2560 ที่มีมูลค่า 2.55 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ กิโลกรัม

 

ที่มา: Undercurrent.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?