TH EN
A A A

กุ้งไทยมาตรฐานก้าวหน้าเตรียมบินตรงสู่เมกา

18 September 2561   

                ผลิตภัณฑ์กุ้งจากบริษัทแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจาก โครงการมาตรฐานความร่วมมือในการพัฒนาอาหารทะเลเอเชีย (The Asian Seafood Improvement Collaborative :ASIC) ได้รับอนุญาตส่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังสหรัฐฯ โดยผู้นำเข้าสหรัฐเข้ามารับซื้อจากแหล่งเพาะกุ้งขาวในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานของ ASIC อยู่ในชั้นที่ 1 ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานของโครงการ  Monterey Bay Aquarium Seafood Watch  
                ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลเต็มไปด้วยกระแสข่าวเชิงลบ ฝั่ง ASIC ได้เข้ามาแนะนำการปรับปรุงระบบการเลี้ยงกุ้งที่แตกต่าง โดยใช้วิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมรับผิดชอบระหว่างกัน ทำให้สามารถตรวจสอบ และรับรองคุณภาพได้ในทุกกระบวนการของการผลิต เพื่อการรับรองมาตรฐานอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ทาง ASIC วางแผนที่จะจัดให้มีการเข้าศึกษาดูงานแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดหาวัตถุดิบและห่วงโซ่การผลิต
   

ที่มา: fis.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?