TH EN
A A A

นิวซีแลนด์เพิ่มกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์

13 September 2561   

                กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (Ministry for Primary Industries : MPI) ได้ประกาศมาตรการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มจากเดิมอีก 45 รายการ โดยครอบคลุมข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ในกระบวนการเพาะเลี้ยง การใช้สัตว์เพื่อทดลอง (animals in research testing and teaching : RTT) และการผ่าตัดสัตว์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้
                โดยก่อนหน้านี้ในปี 2559 MPI ได้ประกาศมาตรการมาแล้วชุดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของลูกวัวและการส่งออกปศุสัตว์มีชีวิต (exportation of live animals)
                ทั้งนี้ จากการประกาศมาตรการเพิ่มดังกล่าว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติและอบรมบุคลากรภายในฟาร์มเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่เหล่านี้

    
ที่มา: www.globalmeatnews.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?