TH EN
A A A

ออสเตรเลีย ประกาศควบคุมทูน่านำเข้าที่รมคาร์บอนมอนอกไซด์

7 August 2561   
                กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศกฎระเบียบอาหารนำเข้าเลขที่ 08-18 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เกี่ยวกับการควบคุม ณ ด่านนำเข้า สำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า (IFN 08-18- Border controls for carbon monoxide treatment of tuna)พร้อมแจ้งเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกับการควบคุม ณ ด่านนำเข้า เพื่อตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์การใช้ก๊าซดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้กฎระเบียบดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้
                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ทางกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย จะดำเนินการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์ปลาทูน่านำเข้า ซึ่งจะใช้แผนการตรวจวิเคราะห์อาหารนำเข้าที่มีอัตราการสุ่มตรวจร้อยละ 5 และมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้
     1. หากไม่มีเอกสารประกอบหรือการปิดฉลาก เพื่อระบุว่าสินค้าผ่านการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะผ่านการตรวจวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งก๊าซดังกล่าวต้องไม่เกิน 200 µg/kg หากตรวจพบว่ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนด สินค้าจะถูกปฎิเสธการนำเข้า
     2. หากมีการปิดฉลากระบุว่า ผ่านการรมด้วยก๊าซที่ผ่านการกรอง ซึ่งไม่มีกลิ่นและไม่มีรส จะไม่ผ่านการตรวจสอบ แต่สินค้าดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่า ผ่านการรมควัน (smoked) หากไม่มีการระบุจะถูกปฎิเสธการนำเข้า
     3. หากมีการปิดฉลากระบุว่า ผ่านการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยตรง เช่น การฉีดก๊าซ ไม่ต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบ และสินค้าดังกล่าวจะถูกปฎิเสธการนำเข้า
 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา สรุปโดย: มกอช.  

Is this article useful?