TH EN
A A A

ออสซี่ แจ้งตรวจพบคาเฟอีนในเครื่องดื่มเกินมาตรฐาน

6 August 2561   

                เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของประเทศออสเตรเลีย (Department of Agriculture and Water Resources) แจ้งพบสินค้าเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนยี่ห้อดังมีสารคาเฟอีนเกิดมาตรฐาน โดยจากการตรวจพบปริมาณสารคาเฟอีนกว่า 333 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งตามมาตรฐาน FSC.2.6.4 Formulated Caffeinated Beverages ได้กำหนดให้สามารถเติมสารคาเฟอีนในปริมาณไม่ต่ำกว่า 145 มิลลิกรัม/ลิตร และไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/ลิตร
                ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐออสเตรเลีย แจ้งจะดำเนินการตรวจสอบสินค้าจากบริษัทดังกล่าวที่นำเข้ามายังออสเตรเลียทุกรุ่น 100% จนกว่าจะพบสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน
                สามารถศึกษาข้อมูลมาตรฐานเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนของออสเตรเลียเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00467

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?