TH EN
A A A

เกาหลีใต้ มอบหน่วยงาน KIFSMA รับรอง HACCP โรงงานต่างประเทศ

20 July 2561    365

                เมื่อเดือน มิถุนายน 2561 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety-MFDS) สาธารณรัฐเกาหลีว่า ปัจจุบัน MFDS ได้มอบหมายให้ Korea Institute Food Safety Management Accreditation (KIFSMA) เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบรับรองระบบ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารในต่างประเทศที่ส่งสินค้าเกษตรและอาหารมายังสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้กฎระเบียบ Special Act on Imported Food Safety Control โดยหน่วยงาน KIFSMA มีหน้าที่สุ่มตรวจโรงงานและรวบรวมผลการตรวจให้ MFDS พิจารณาขึ้นทะเบียน ซึ่ง KIFSMA จะประสานงานผ่านรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกหรือบริษัทผู้ส่งออกเป็นการล่วงหน้าก่อนเข้ามาตรวจสอบ และหากโรงงานใดปฏิเสธคำขอเข้าตรวจโรงงานของ KIFSMA อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าไปยังสาธารณรัฐเกาหลี
                มกอช. จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทราบมา ณ โอกาสนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบโรงงานโดยหน่วยงานดังกล่าวต่อไป

 

สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?