TH EN
A A A

จีนประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยที่ส่งออกไปจีน

19 July 2561   

                เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทบวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทยไปจีนที่ขอขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม จำนวน 8 ราย และเพิ่มเติมเลขทะเบียนของผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้
                ก่อนหน้านี้ จำนวน 8 ราย ได้แก่ ผู้ส่งออกลำดับที่ 92 93 95 96 100 101 107 และ 108 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/dzwjyjy/qymd/zwjcp/1928265/index.html ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีนแล้วทั้งหมด 161 ราย

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง สรุปโดย : มกอช 

Is this article useful?